MultiSend

Chúng tôi chia một danh sách rất dài thành các nhóm với độ dài là 50. Khi bạn click vào nút bên dưới, đối với từng nhóm, vui lòng phê duyệt và chấp nhận hợp đồng tương tác với các cài đặt gas được đề xuất:

  • Nhanh
  1. Giá Gas: 2 Wei
  2. Giới hạn gas: 100000 Wei cho mỗi người nhận
  • Chậm
  1. Giá gas: 1 Wei
  2. Giới hạn Gas: 50000 Wei cho mỗi người nhận